Visie op personeel

Neboplus beschouwt haar medewerkers niet zomaar als ‘personeel’, maar als dé grote motor achter het succes van goede zorg. Onze bewoners geven in de Cliënttevredenheidsonderzoeken aan dat zij bovengemiddeld tevreden zijn over hun deskundigheid, de wijze waarop aandacht wordt gegeven en antwoord wordt gegeven op vragen.
Medewerkers van Neboplus zijn te herkennen door hun “we lossen het samen op”- mentaliteit. Er wordt veel waarde gehecht aan loyaliteit aan de bewoners en aan elkaar. Uit een onderzoek begin 2017 kwam op de vraag “van wie is Neboplus?” als antwoord: “van de medewerkers”. Dát maakt het verschil tussen zomaar personeelslid zijn of eigenaar van het resultaat: uitstekende zorg voor onze bewoners.
De organisatiestructuur van Neboplus draagt daar zeker aan bij. De teams zijn grotendeels zelfsturend, leiderschap is aanwezig via coördinatoren die zelf meewerken in de teams. Specialisaties als kwaliteit, veiligheid, inhoudelijke expertise of contactverzorgende zijn, wordt zoveel als mogelijk verdeeld. Van elke collega wordt gevraagd bij te dragen aan het team en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Dit werkklimaat draagt bij aan een prettige werkomgeving, wat ook terug is te zien in een laag ziekteverzuim en het feit dat vacatures snel kunnen worden vervuld. Uitzendkrachten worden binnen Neboplus niet ingezet. 

Visie op scholing en ontwikkeling

Neboplus is een lerende organisatie, waarin ruimschoots tijd en aandacht is voor leren en ontwikkelen. Er wordt veel geïnvesteerd in scholing, reflectie en een gezonde onderlinge samenwerking. Jaarlijks is er een werkgesprek en wordt elke medewerker gevraagd een POP te maken, iedereen krijgt de kans om te blijven leren en ontwikkelen. Het scholingsplan omvat, naast verplichte inhoudelijke deskundigheidsbevordering om de juiste competenties en vaardigheden te behouden, aandacht voor communicatieve vaardigheden en de onderlinge omgang. Dat is een bewuste keuze, omdat we er van overtuigd zijn dat vakkennis op zichzelf niet voldoende is, maar dat het de context is die bepaalt of die kennis tot z’n recht komt. Daarom besteedt Neboplus veel aandacht aan de samenwerking, werkdruk, een goede personele bezetting en een gezond werkklimaat. 

Ergocoaches

Neboplus heeft drie ergocoaches aangesteld, die als preventiemedewerkers bijdragen aan een veilige werkomgeving. Dat betreft zowel de fysieke veiligheid (fysieke belasting, omgaan met gevaarlijke stoffen, veilige materialen en werkplekken, trainingen voor tiltechnieken en hygiëne) als onderwerpen als werkdruk en werktijden. Via de Veiligheidscommissie en coördinator P&O is hun werk geborgd in de organisatie en er wordt met een jaarplan gewerkt. 

Visie op verzuim

Neboplus werkt nauw samen met Synthra , een specialist in preventie en verzuimbegeleiding. Een bekende slogan is: “ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze”. Neboplus stimuleert haar medewerkers om ook tijdens verzuim zelf de regie te pakken naar herstel. Soms is het even niet anders en is het een kwestie van uitzieken, maar het uitgangspunt is dat we altijd kijken naar de benutbare mogelijkheden. Samen kijken we naar wat past en hoe eventuele belemmeringen weggenomen kunnen worden. 

Visie op personele bezetting

Neboplus hanteert het uitgangspunt “zoveel mogelijk handen aan het bed”. Dat betekent dat een relatief groot percentage van de medewerkers in het primair proces werkt en dat de overhead zoveel als mogelijk beperkt wordt. De formatieruimte voor de totale personele bezetting is in 2017: 82 fte.
De formatie voor zorgpersoneel is begroot op 55 fte, waarvan 12 fte flexibele schil is in de vorm van flex-medewerkers of min-max contracten. De personele bezetting van de zorg wordt maandelijks gemonitord en aangepast aan de schommelingen in de zorgzwaarte van de bewoners.
De overige 27 fte betreft personeel voor huishouding, voeding, linnenverzorging, technische dienst, welzijn, receptie, administratie en  dagverzorging.
In totaal is 7,5% van de totale personele bezetting overhead. 
Qua deskundigheidsniveaus in de zorg heeft Neboplus een groot team van verzorgenden en verpleegkundigen. In onderstaand overzicht wordt inzichtelijk gemaakt welke functieniveaus bij Neboplus werkzaam zijn.

 

Benieuwd hoe het is om te werken bij Neboplus? Lees het interview met verpleegkundige Marinka van Welie.