Raad van Toezicht

Neboplus heeft de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017 in haar organisatie toegepast en geïmplementeerd in haar statuten, reglementen en werkwijze. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en prestaties van Neboplus via haar reguliere overleggen met de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsorganen. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hebben in een informatieprotocol vastgelegd in welke situaties de bestuurder informeert. Voorts heeft de Raad van Toezicht in haar vergaderingen kennis genomen van de voortgang van het functioneren van de organisatie conform het informatieprotocol en via het bijwonen van de vergaderingen van medezeggenschapsorganen. In het bijzonder hebben managementrapportages en uitkomsten van externe audits en de Cliënttevredenheid- en Mantelzorgtevredenheidsmeting bijgedragen aan de informatievoorziening.

De Raad van Toezicht heeft haar deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan heeft gewaarborgd door frequent scholing te volgen en zich aan te sluiten bij een netwerk-verband van Raden van Toezicht.
Het eigen functioneren van de toezichthouders wordt jaarlijks geëvalueerd.
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld acht keer per jaar, meestal (deels) in aanwezigheid van de bestuurder. De externe accountant is op verzoek van de toezichthouders aanwezig voor de bespreking van de Managementletter en de Jaarrekening. 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Naam Datum benoeming
Mevrouw E.F.W. Kleijer MSc, voorzitter sinds maart 2019 01-01-2014
Mevrouw J.M. de Man - van Ginkel PhD 01-01-2021
De heer J.D. van de Pol 01-01-2018
Mevrouw G.R. Post-van Laar 01-01-2015
Drs. G.J. van Silfhout 01-01-2016
Mevrouw ir. M.A. Zeelen 01-01-2021