Over de organisatie

Neboplus is een overzichtelijke organisatie. Het team bestaat uit bestuurder Eunice van Zomeren, een kleine staf en ondersteunende diensten, en een fors team van verzorgenden en verpleegkundigen. De afstand tussen het bestuur en de werkvloer is dan ook klein. In dit interview leest u de visie van de bestuurder op wonen en zorg binnen Neboplus. 

Inspraak

Medewerkers, bewoners en vrijwilligers denken volop mee binnen Neboplus: 
• De cliëntenraad praat mee over het beleid en het bestuur van Neboplus. 
• Binnen het vrijwilligersoverleg denken de coördinatoren van de vrijwilligers mee over activiteiten en beleid. 
• De ondernemingsraad komt iedere maand bij elkaar om de belangen van medewerkers te bespreken. 

Toezicht

Neboplus heeft de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017 in haar organisatie toegepast en geïmplementeerd in haar statuten, reglementen en werkwijze. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en prestaties van Neboplus via haar reguliere overleggen met de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsorganen. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hebben in een informatieprotocol vastgelegd in welke situaties de bestuurder informeert. Voorts heeft de Raad van Toezicht in haar vergaderingen kennis genomen van de voortgang van het functioneren van de organisatie conform het informatieprotocol en via het bijwonen van de vergaderingen van medezeggenschapsorganen. In het bijzonder hebben managementrapportages en uitkomsten van externe audits en de Cliënttevredenheid- en Mantelzorgtevredenheidsmeting bijgedragen aan de informatievoorziening.
De Raad van Toezicht heeft haar deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan heeft gewaarborgd door frequent scholing te volgen en zich aan te sluiten bij een netwerkverband van Raden van Toezicht. Het eigen functioneren van de toezichthouders wordt jaarlijks geëvalueerd.
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar, meestal (deels) in aanwezigheid van de bestuurder. De externe accountant is op verzoek van de toezichthouders aanwezig voor de bespreking van de Managementletter en de Jaarrekening. De Raad van Toezicht bestaat uit:

Naam Datum benoeming
Mevrouw M. Baatenburg de Jong-Brouwer de Koning 01-01-2017
Mevrouw E.F.W. Kleijer MSc, voorzitter sinds maart 2019 01-01-2014
De heer J.D. van de Pol 01-01-2018
Mevrouw G.R. Post-van Laar 01-01-2015
Drs. G.J. van Silfhout 01-01-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
                                   Organogram Neboplus

Overlegorganen

Neboplus kent naast de reguliere overleggen met Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht de volgende overlegorganen:

Kaderoverleg met vertegenwoordiging: managementassistente, kwaliteitsfunctionaris, P&O, coördinator wonen, controller, coördinator gastvrouwen en vrijwilligers, ouderenadviseurs en 2 teamcoördinatoren zorg.
Dit overleg heeft met name als doel het bespreken en evalueren van de ontwikkelingen in en buiten de organisatie. Besluitvorming blijft bij de bestuurder, na het Kaderoverleg gehoord te hebben.

Kwaliteitscommissie waarin belangrijke en risicovolle thema’s op het gebied van kwaliteit van zorg medicatieveiligheid, zorgdossiers, vrijheidsbeperking, etc.) maandelijks worden geagendeerd  en geëvalueerd.
Van alle zorgafdelingen is één vertegenwoordiger aanwezig en de leiding is in handen van de kwaliteitsfunctionaris. Deze commissie legt verantwoording aan de bestuurder.

Veiligheidscommissie waarin BHV, infectiepreventie, arbobeleid, RI&E, hygiënebeleid, calamiteitenplannen etc. worden besproken.
De samenstelling bestaat uit: P&O, kwaliteitsfunctionaris, coördinator wonen, ergocoaches en het hoofd BHV. Deze commissie legt eveneens verantwoording af aan de bestuurder.