Missie, visie en identiteit 

Missie

Het doel van Neboplus is het bieden van huisvesting, verzorging en verpleging aan ouderen in de gemeente Barneveld en omstreken. We willen dit doel bereiken door het stichten, het in stand houden en exploiteren van een of meer woonzorgcentra en/of woningen voor ouderen, en door het aanbieden van voorzieningen die het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Visie

Wij gaan ervan uit dat ieder mens uniek en waardevol is, ongeacht de levensfase waarin iemand zich bevindt. Dat betekent dat we bewoners zoveel mogelijk ruimte geven en niet onnodig vrijheid ontnemen. Door aan te sluiten bij wat iemand nog wel kan en dat te versterken, verschuift het accent van de beperking naar het ervaren van zin in het leven.

We willen ondernemend en creatief zijn in het steeds opnieuw vinden van een oplossing die bij de bewoner past. Ook vinden we het belangrijk dat familie, vrienden en vrijwilligers samen met ons om de bewoner heen staan en dat wij elkaar aanvullen. Iedereen draagt bij aan het welbevinden van de bewoners. Zo staan we als gemeenschap om elkaar en de bewoners heen, gelovend dat elk leven het waard is om geleefd te worden.

Identiteit

Neboplus is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan vanuit de hervormde gemeenten in Barneveld. Deze protestants-christelijke identiteit wordt bij Neboplus gekoesterd en is vertaald naar een “Identiteitsbewijs” verwoord is hoe we hier elke dag opnieuw inhoud aan willen geven.

Voor het Identiteitsbewijs van Neboplus, klik hier.


De kernwaarden: “samen, waarde(n)vol, ondernemend”

De kernwaarde ‘samen’ verwijst naar de opdracht van God om als mensen elkaar lief te hebben en te dienen. Door met onze medewerkers, vrijwilligers, familie en een eventueel kerkelijk verband een netwerk te vormen rondom de bewoner, doen we het echt samen.‘Samen’ verwijst ook naar de goede samenwerking die we op de werkvloer willen bevorderen. Collegialiteit, openheid en loyaliteit zijn belangrijke thema’s hierin. Dat wil Neboplus met deze kernwaarde uitdragen en bevorderen.

De kernwaarde ‘waarde(n)vol’ verwijst ook naar de identiteit, door de woordspeling met ‘waarden’.  Met deze kernwaarden wordt verwezen naar onze protestants-christelijke wortels, maar het verwijst ook naar alles wat van waarde is in materiële als in lichamelijke en geestelijke zin. Een waardevolle dag hebben, zinvol werk doen, goed financieel beheer en rentmeesterschap bijvoorbeeld. En elkaar op waarde schatten, als collega, vrijwilliger, familielid, bewoner, bezoeker.

De kernwaarde ‘ondernemend’ staat voor ontwikkelingsgerichtheid en gerichtheid naar buiten. We staan midden in de Barneveldse samenleving en willen een open huis blijven.  Ook zullen we, vanuit onze wens om zelfstandig te blijven, steeds kijken naar kansen en mogelijkheden om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de zorgsector.

Lees ook het interview met bestuurder Eunice van Zomeren over de visie van Neboplus.