Missie, visie en identiteit 

Missie

Het doel van Neboplus is het bieden van huisvesting, verzorging en verpleging aan ouderen in de gemeente Barneveld en omstreken. We willen dit doel bereiken door het stichten, het in stand houden en exploiteren van een of meer woonzorgcentra en/of woningen voor ouderen, en door het aanbieden van voorzieningen die het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Visie

Wij gaan ervan uit dat ieder mens uniek en waardevol is, ongeacht de levensfase waarin iemand zich bevindt. Dat betekent dat we bewoners zoveel mogelijk ruimte geven en niet onnodig vrijheid ontnemen. Door aan te sluiten bij wat iemand nog wel kan en dat te versterken, verschuift het accent van de beperking naar het ervaren van zin in het leven.
We willen ondernemend en creatief zijn in het steeds opnieuw vinden van een oplossing die bij de bewoner past. Ook vinden we het belangrijk dat familie, vrienden en vrijwilligers samen met ons om de bewoner heen staan en dat wij elkaar aanvullen. Iedereen draagt bij aan het welbevinden van de bewoners. Zo staan we als gemeenschap om elkaar en de bewoners heen, gelovend dat elk leven het waard is om geleefd te worden. 
Meer hierover kunt u lezen in het Mantelzorgbeleid van Neboplus.

Identiteit

Neboplus is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan vanuit de hervormde gemeenten in Barneveld. De identiteit van onze protestants-christelijke organisatie vindt haar basis in de Bijbel. De naam ‘Nebo’ verwijst naar een berg die genoemd wordt in de Bijbel. Mozes stond als leider van het joodse volk op deze berg toen hij naar het beloofde land Kanaän keek. Nebo verwijst naar het: ‘Uitzicht op het beloofde land’. Dat biedt perspectief.
Ons leven kan beperkt, beschadigd of kwetsbaar zijn, maar in het grote perspectief van Gods belofte is dat niet alles. Wij mogen leven vanuit geloof, hoop en liefde en als mensen voor elkaar van waarde zijn. Juist het er op die momenten niet alleen voor staan, maakt het verschil. Dat geeft betekenis aan ons leven. 

De kernwaarden: “samen, waarde(n)vol, ondernemend”
De kernwaarde ‘samen’ verwijst heel duidelijk naar de opdracht van God om als mensen elkaar lief te hebben en te dienen. Ook heeft het betekenis in de ontferming die we ervaren als we ouderen zien die kwetsbaar en afhankelijk zijn geworden. De bewoner mag in zijn of haar eigenheid en regie worden gewaardeerd en gerespecteerd, maar ook ondersteund als het niet meer gaat. Door met onze medewerkers, vrijwilligers, familie en een eventueel kerkelijk verband een netwerk te vormen rondom de bewoner, doen we het echt samen.
‘Samen’ verwijst ook naar de goede samenwerking die we op de werkvloer willen bevorderen. Collegialiteit, openheid en loyaliteit zijn belangrijke thema’s  hierin. Dat wil Neboplus met deze kernwaarde uitdragen en bevorderen.

De kernwaarde ‘waarde(n)vol’ verwijst ook naar de identiteit, door de woordspeling met ‘waarden’.  Met deze kernwaarden wordt verwezen naar onze wortels, die in de Hervormde Kerk liggen en worden gekoesterd. Tegelijk zit er het woord ‘waarde’ er in en dat verwijst naar alles wat van waarde is, zowel in materiële als in lichamelijke en geestelijke zin. Een waardevolle dag hebben, zinvol werk doen, goed financieel beheer en rentmeesterschap passen ook bij dit begrip. En elkaar op waarde schatten, als collega, vrijwilliger, familielid, bewoner, bezoeker.

De kernwaarde ‘ondernemend’ staat voor ontwikkelingsgerichtheid, maar dekt ook de lading van de oude kernwaarden ‘verrassend’ en ‘toegankelijk’. We staan midden in de Barneveldse samenleving en willen een open huis blijven.  Ook zullen we, vanuit onze wens om zelfstandig te blijven, steeds moeten blijven kijken naar kansen en mogelijkheden om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de zorgsector.

Lees ook het interview met bestuurder Eunice van Zomeren over de visie van Neboplus.