Uitleg van begrippen

• Wlz
Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is de opvolger van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Vanuit de Wlz wordt onder meer de opname in een verpleeghuis betaald.

• Centrum Indicatiestelling Zorg
Het Centrum Indicatiestelling Zorg bepaalt of mensen recht hebben op Wlz-zorg. Daarvoor stelt het CIZ een zogenoemde Wlz-indicatie voor bijvoorbeeld ‘zorg met verblijf’.

• VPT en MPT
VPT staat voor ‘volledig pakket thuis’, MPT voor ‘modulair pakket thuis’. Dit zijn leveringsvormen van Wlz-zorg. Met een VPT of MPT blijft u thuis wonen en ontvangt u daar een compleet zorgpakket. Het is ook mogelijk om in een zorgwoning of aanleunwoning van Neboplus te komen wonen. De woonlasten zijn dan voor eigen rekening. In dit document leest u meer over het VPT en het MPT.

• Persoonsgebonden Budget
Met een zogeheten PGB kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U kunt het MPT combineren met het PGB en zo uw zorg deels zelf inkopen.

• Zorgprofiel
Als u van het CIZ een Wlz-indicatie krijgt, hoort daar een zorgprofiel bij. Daarin staat beschreven op welke vorm van wonen en zorg u recht heeft. Dit kan variëren van een verblijf in een zorgwoning met gerichte verzorging tot een verblijf in het Kleinschalig Wonen met specialistische zorg.

• Zorgleefplan
Neboplus stelt voor alle bewoners en cliënten een zorgleefplan op. We bespreken met u hoe we de zorg gaan invullen. Dat zetten we op papier. In het plan staat bijvoorbeeld welke begeleiding u nodig heeft. Maar ook hoe u de dag normaliter invult en welke hulp u van familie krijgt.

• Contactverzorgende
Woont u bij Neboplus of krijgt u thuiszorg van Neboplus, dan heeft u een contactverzorgende. Zij is het eerste aanspreekpunt voor u als bewoner, maar ook voor uw familie. Deze verzorgende bespreekt regelmatig met u of het goed gaat en past zo nodig het zorgleefplan aan.

• Verpleeghuiszorg
Verpleeghuiszorg is de term voor de intensieve – vaak medische – zorg die in verpleeghuizen gegeven wordt. Neboplus kan deze zware zorg in veel gevallen in uw appartement bieden. Ons woonzorgcentrum heeft ook een verpleeghuisdeel voor mensen met ernstige geheugenproblemen. We noemen dat Kleinschalig Wonen.

WZD
WZD staat voor Wet Zorg & Dwang (voorheen BOPZ). De Wet Zorg en Dwang is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan en gaat uit van een getrapt zorgmodel. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken. De wet beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen. Elke bewoner die onder de Wet Zorg en Dwang valt heeft recht op een cliëntvertrouwenspersoon. Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cliëntenvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van een klachtenprocedure.

Neboplus heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Adviespunt Zorgbelang in Arnhem. Onze cliëntvertrouwenspersoon is Sabrina Scalzotto zij is bereikbaar via telefoonnummer: 088-9294099 of sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl 

Vier maal per jaar bezoekt de cliëntvertrouwenspersoon Neboplus om laagdrempelig vragen te beantwoorden of informatie te verstrekken. 

Informatieve sites

• Centrum Indicatiestelling Zorg
Hier vindt u meer informatie over de Wlz-indicatie. U kunt ook contact opnemen met onze ouderenadviseur als u vragen heeft over de Wlz-indicatie.
• Regelhulp 
Deze site helpt u bij het bepalen van de zorg die u nodig heeft. U kunt ook contact opnemen met onze ouderenadviseur om uw zorgbehoefte te bepalen.
• Het CAK 
Als u zorg ontvangt vanuit een Wlz-indicatie of een WMO-beschikking betaalt u standaard een eigen bijdrage aan het CAK. Voor ‘zorg met verblijf’ geldt een hogere bijdrage dan voor zorg zonder verblijf. Ook bij thuiszorg geldt een eigen bijdrage. 
Cliëntondersteuning
Woont u in Neboplus en heeft u vragen over  nieuwe indicatie/ verwijzing/ machtiging dan kunt u contact opnemen met uw contactverzorgende zij kan u verder informeren en waar nodig u verder ondersteunen bij het doen van een betreffende aanvraag.
Heeft u nog geen WLZ indicatie dan kan een onafhankelijke  cliëntondersteuner u daarbij helpen. Bij het aanvragen van een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan een cliëntondersteuner u helpen.  De gemeente moet ervoor zorgen dat u een onafhankelijke cliëntondersteuner krijgt. Deze helpt u bij het aanvragen van een Wlz-indicatie. Het CIZ behandelt uw aanvraag zie hiervoor de  website regelhulp hier kunt u  https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/clintondersteuning-in-de-wlz
Ook kunt u contact opnemen met de Ouderenadviseur van Neboplus.
• Stichting MEE
Wilt u graag onafhankelijk advies, neem dan contact op met Stichting MEE.
MEE biedt cliëntondersteuning aan iedereen die hierop vanuit de Wmo of de Wlz een beroep doet. 
https://www.mee.nl/voor-wie-is-clientondersteuning
• Dementiezorg
In Nederland wordt de basiszorg vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (zvw). Het is verstandig om ieder jaar te controleren welke zorg bij dementie vergoed wordt door de zorgverzekering. Want de ene zorgverzekering sluit misschien beter aan bij uw wensen dan de andere. Voor meer informatie verwijzen wij nu naar: dementie.nl

Veranderingen in de zorg
Er verandert veel in de zorg. Elk jaar vinden er wijzigingen plaats in het zorgstelsel en de zorgverzekering. Het is niet eenvoudig om van deze veranderingen op de hoogte te blijven. De belangrijkste en meest actuele wijzigingen kunt u nalezen op http://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg.

Levenstestament

Bij uw opname binnen Neboplus spreken we met u af wie uw eerste contactpersoon en/of vertrouwenspersoon is. Deze persoon – vaak een familielid – kan uw belangen behartigen. Hij of zij kan meedenken over zaken die spelen rond uw persoonlijke zorg. En als u zelf niet meer in staat bent om uw wensen aan te geven, zal hij of zij dat voor u doen. Het is belangrijk dat de eerste contactpersoon en/of vertrouwenspersoon heel bewust kiest voor deze rol. Hij of zij kan voor moeilijke of emotionele afwegingen komen te staan, want wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer kunt? Onderneem tijdig actie om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. Dat kan in een zogenoemd ‘levenstestament’. In de KNB-brochure ‘Wie geeft u het vertrouwen’ en op de website Notaris.nl leest u hier meer over.